ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - หัวหน้าส่วนราชการ
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนการโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.แม่ลาน้อย
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.แม่ลาน้อย
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.แม่ลาน้อย เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา อบต.แม่ลาน้อยรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง 6 ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ตำแหน่งจพง.พัสดุ 2 ตำแหน่งจนท.การเงินและบัญชี
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์   เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก     สะอาด    มีความสวยงามและปลอดภัย    จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง   ปรับปรุงระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
 1.2  เป้าหมาย
 ภายในปี  2552    ประชาชนในทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ  80      เห็นว่า  อบต.แม่ลาน้อย  เป็นชุมชนที่สามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมได้สะดวก   จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง   และจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 1.3  แนวทางการพัฒนา
  1)  พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกและงานวิศวกรรมจราจร
  2)  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง
  3)  การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร     การปลูกพืชเศรษฐกิจ      การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร          การรวมกลุ่มและการตลาด   การแปรรูปสินค้าเกษตร   การพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
 2.2 เป้าหมาย
 ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ  30  ภายในปี  2552
 2.3  แนวทางการพัฒนา
  1)  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
  2)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  3)  พัฒนาและส่งเสริมน้ำเพื่อการเกษตร

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี      มีศาสนาเป็นแนวทางดำรงชีวิต  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม   และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ยั่งยืนคู่กับชีวิตของชุมชนตลอดไป
 3.2  เป้าหมาย
 ทำให้ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  30    ภายในปี  2552
 3.3  แนวทางการพัฒนา
  1)   ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป   พร้อมกับส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
  2)   ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาด้านศาสนา
  3)   ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี   วัฒนธรรมอันดีงาม   สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 4.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง   ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี   ส่งเสริมบทบาทของ   อสม.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร   การรักษาโรคโดยแพทย์พื้นฐาน
 4.2  เป้าหมาย
 ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ภายในปี  2552
 4.3  แนวทางการพัฒนา
  1)  การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน
  2)  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5.1 วัตถุประสงค์
 1) เพื่อให้มีการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน  โดยทุกภาคมีส่วนร่วม
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
 3) เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมีความน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2  เป้าหมาย
 ภายในปี  2552  ประชาชนในทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ  60    เห็นว่า  อบต. แม่ลาน้อย  เป็นชุมชนที่สามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้    บริหารจัดการการใช้พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน      มีวิถีชีวิตการเกษตรที่กลมกลืนกับป่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม    มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ    มีภูมิทัศน์ตามถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้าน สวยสะอาดและเป็นระเบียบ
 5.3  แนวทางการพัฒนา
 1)  เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์   สังคม   และสวัสดิการสังคม
 6.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่า   ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข
 6.2  เป้าหมาย
 ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่าง ๆ  ให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  อย่างน้อยให้ได้ร้อยละ  40  ภายในปี  2552
 6.3  แนวทางการพัฒนา
 1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2)  ส่งเสริมและพัฒนาคน  สังคม  และชุมชน

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 7.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิมให้สวยงามและยั่งยืน   ปรับปรุงเส้นทางและจัดหาสาธารณูปโภค   จัดทำและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว
 7.2  เป้าหมาย
 ภายในปี  2552  ประชาชนในทุกหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  เห็นว่า  อบต. แม่ลาน้อย   เป็นชุมชนที่สามารถฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  หมู่บ้าน  วัฒนธรรมไว้ได้อย่างยั่งยืน
 7.3  แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง   การบริหาร   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 8.1  วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ  อบต.  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานและลูกจ้าง   การพัฒนาการจัดเก็บรายได้   การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารของ   อบต.
 8.2    เป้าหมาย  สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการจาก  อบต.  อย่างน้อยร้อยละ  60   เห็นว่า  อบต. สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8.3  แนวทางการพัฒนา
 1)  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
 2)  สร้างช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย - http://www.maelanoi.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.tradepointthailand.org เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com